Regulamin świadczenia usługi HOTSPOT świadczonej przez Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne

I. Postanowienia Ogólne

1. Usługa bezpłatnego dostępu do sieci Internet realizowanego za pomocą HOTSPOT świadczona jest przez Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych z siedzibą ul. Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne

2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi HOTSPOT

3. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

Hotspot - otwarty punkt dostępu, umożliwiający połączenie z Internetem, za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie IEEE 802.11b/g zwanej potocznie Wi-Fi.

Usługodawca - Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych z siedzibą ul. Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne, świadcząca usługę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi HOTSPOT,

Usługa - usługa bezpłatnego dostępu do sieci Internet realizowanego za pomocą HOTSPOT,

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przebywająca w zasięgu usługi HOTSPOT Usługodawcy i korzystająca z Usługi,

Terminal – urządzenie techniczne będące własnością użytkownika.

4. Usługodawca świadczy bezpłatną Usługę wszystkim użytkownikom w zasięgu HOTSPOT których terminale są zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g i są w stanie przejść proces logowania.

5. Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie loginu oraz hasła dostępowego uzyskanego od usługodawcy oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

6. Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków niniejszego Regulaminu winien natychmiast zaprzestać korzystania z Usługi.

7. Usługodawca będzie gromadził dane Użytkowników Usługi do których gromadzenia jest zobowiązany przepisami prawa.

8. Usługodawca nie będzie udostępniał danych Użytkowników innym podmiotom niż Usługodawca za wyjątkiem sytuacji prawem przewidzianym.

9. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej nawet gdy korzysta z bezpiecznych protokołów transmisji danych.

10. Usługodawca ma prawo prezentować Użytkownikowi treści reklamowe partnerów marketingowych Usługodawcy.

II. Zobowiązania Usługodawcy

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa świadczona była nieprzerwanie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z prac konserwacyjnych oraz będących następstwem zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia czasu korzystania przez jednego Użytkownika z Usługi.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Usługodawca opublikuje treść nowego Regulaminu na stronie internetowej obiektu https://www.orlegniazdo.eu, Regulamin zaczyna obowiązywać od momentu publikacji na stronie WWW.

III. Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązuje się do przestrzegania warunków świadczenia bezpłatnej usługi zawartych w niniejszym Regulaminie jak również do nie podejmowania działań będących naruszeniem przepisów prawa.

2. Użytkownik Usługi zobowiązuje się do nie rozsyłania spamu (niechcianej poczty) oraz treści naruszających dobra osób trzecich.

3. Użytkownik Usługi nie może podejmować działań w wyniku których naruszone zostaną prawa osób trzecich oraz własność intelektualna osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania Usługi osobom trzecim.

5. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia terminala przed złośliwym oprogramowaniem we własnym zakresie.

IV. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z korzystania Usługi oraz sieci Internet w szczególności za:

  • nieprawidłowe działanie Usługi,
  • utratę danych Użytkownika korzystającego z Usługi,
  • dostęp do terminala Użytkownika osób trzecich,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku niepoprawnej konfiguracji terminala Użytkownika,
  • braku dostępu Użytkownika do Usługi.

V. Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2015.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Telekomunikacyjnego.

Wszystkie ośrodki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Back to top