Menu
Miasto Stołeczne Warszawa BIP Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo

Deklaracja dostępności strony www.orlegniazdo.eu

 

Wstęp Deklaracji

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności  ma zastosowanie do strony internetowej https://www.orlegniazdo.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, zostały przedstawione jedynie w sposób graficzny, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie wniosków odpowiada: Michał Werszner
 • e:mail: michal.werszner@orlegniazdo.eu
 • telefon: 18 262 97 88

  Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie aternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
  Dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej- Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych
 • adres: ul. Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne
 • e:mail: dyrekcja.orlegniazdo@wp.pl
 • telefon: 600 383 115

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna :

 

Budynek "ORLE GNIAZDO" 
w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Nad Zalew.
 • W pobliżu znajduje się przejście dla pieszych nie posiadające sygnalizacji dźwiękowej.
 • Najbliższa stacja PKP/PKS znajduje się w miejscowości Nowy Targ, oddalonej od miejscowości w której znajduje się budynek o 30 km.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Parking przy budynku niedostępny jest dla osób trzecich.
 • Wyznaczono na nim 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych o długości 500 cm i szerokości 360 cm, oznaczone znakiem pionowym D-18 oraz tabliczką T-29.
 • Parkowanie samochodów odbywa się w sposób prostopadły.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 320 cm oraz pochylnia o nachyleniu 8% dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 125 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 5 cm.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz główny.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku znajdują się schody wewnętrzne prowadzące na inne kondygnacje o szerokości 187 cm i wysokości stopnia 16 cm.
 • Na schodach znajdują się kontrasty, a pochwyty są umieszczone na wysokości
  81 cm.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna , funkcjonuje również system dźwiękowego oraz świetlnego powiadomienia alarmowego.
 • W budynku przebywa osoba, która udziela pomocy osobom potrzebującym.

Budynek "GAŹDZINA OLEŃKA"
w Sromowcach Wyżnych, ul. Olgi Małkowskiej 19

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Olgi Małkowskiej.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Przy budynku nie znajduje się parking.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 274 cm. Nie ma jednak pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 171 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 3 cm.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku znajdują się schody wewnętrzne prowadzące na inne kondygnacje o szerokości 123 cm i wysokości stopnia 17 cm.
 • Na schodach znajdują się kontrasty a pochwyty umieszczone są na wysokości
  97 cm.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna, funkcjonuje również system dźwiękowego oraz świetlnego powiadomienia alarmowego.

Budynek "CISOWY DWOREK"
w Sromowcach Wyżnych

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Olgi Małkowskiej.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Parking przy budynku niedostępny jest dla osób trzecich.
 • Nie wyznaczono na nim miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parkowanie samochodów odbywa się w sposób prostopadły.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 103 cm, nie ma natomiast pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 97 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 8 cm.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku znajdują się schody wewnętrzne prowadzące na inne kondygnacje o szerokości 98 cm i wysokości stopnia 16,5 cm.
 • Pochwyty umieszczone są na wysokości 94 cm.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna , funkcjonuje również system świetlnego powiadomienia alarmowego.

Budynek "WATRA"
w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Nad Zalew.
 • W pobliżu znajduje się przejście dla pieszych nie posiadające sygnalizacji dźwiękowej.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Parking przy budynku niedostępny jest dla osób trzecich.
 • Wyznaczono na nim 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych o długości 500 cm i szerokości 360 cm, oznaczone znakiem pionowym D-18 oraz tabliczką T-29.
 • Parkowanie samochodów odbywa się w sposób prostopadły.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 167 cm, nie ma natomiast pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 75 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 7 cm.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna ,funkcjonuje również system świetlnego powiadomienia alarmowego.

DOMKI LETNISKOWE w Sromowcach Wyżnych

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Nad Zalew i Olgi Małkowskiej.
 • W pobliżu ulicy Nad Zalew znajduje się przejście dla pieszych nie posiadające sygnalizacji dźwiękowej.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Parking przy budynku niedostępny jest dla osób trzecich.
 • Wyznaczono na nim 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych o długości 500 cm i szerokości 360 cm, oznaczone znakiem pionowym D-18 oraz tabliczką T-29.
 • Parkowanie samochodów odbywa się w sposób prostopadły.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 123 cm, nie ma natomiast pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 70 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 8 cm.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również  dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna

Budynek "STRÓŻÓWKA" w Sromowcach Wyżnych

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Olgi Małkowskiej.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Parking przy budynku niedostępny jest dla osób trzecich.
 • Nie wyznaczono na nim miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Parkowanie samochodów odbywa się w sposób prostopadły.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 110 cm, natomiast nie ma pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 80 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 6 cm.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku znajdują się schody wewnętrzne prowadzące na inne kondygnacje o szerokości 60 cm i wysokości stopnia 17 cm.
 • Pochwyty znajdują się na wysokości 85 cm.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna.

Aplikacje mobilne

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
w Sromowcach Wyżnych nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...